joe主题好久不见之底部网站样式

it不难
2022-03-03 / 0 评论 / 211 阅读 / 正在检测是否收录...

最终效果

l0athqtu.png

实现步骤

修改Joe主题的footer.php文件

 • 文件路径
  usr/themes/Joe/public/footer.php
 • 在文件最底部添加如下内容

  <!-- 好久不见 -->
  <div class="chenyuyc">
   <div class="footer-fav">
    <div class="container">
     <div class="fl site-info">
      <h2><a href="https://itbunan.xyz" target="_blank">IT不难技术家园</a></h2>
      <div class="site-p">
        <p>IT不难【白茶清欢无别事,我在等风也等你】</p>
        <!--<p><a href="javascript:;" id="chenyutime">风风雨雨N年,你是第N位相遇的小伙伴</a></p>-->
        <p><?php if ($this->options->JBirthDay) : ?>
       <div class="item run">
         <span>风风雨雨 <strong class="joe_run__day">00</strong> 天 <strong class="joe_run__hour">00</strong> 时 <strong class="joe_run__minute">00</strong> 分,你是第<?php echo theAllViews();?>位相遇的小伙伴</span>
       </div>
     <?php endif; ?> </p>
      </div>
     </div>
     <div class="fr site-fav">
      <a href="https://itbunan.xyz" class="btn btn-fav btn-orange">Ctrl+D收藏本站</a></div>
     <div class="site-girl">
       <div class="girl fl"> <i class="thumb " style="background-image:url(https://cdn.jsdelivr.net/gh/cy-j/chenyu/img/cyxy.png);"></i> </div>
       <div class="girl-info hide_md">
        <h4>绿水本无忧,因风皱面</h4>
        <h4>青山原不老,为雪白头</h4>
       </div>
     </div>
    </div>
   </div>
  </div>

  在include.php文件中引入css样式

 • 文件路径
  usr/themes/Joe/public/include.php
 • 添加内容,和其他link标签放在一起即可
<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/gh/cy-j/chenyu@1.6.0/css/cydibu.min.css">
<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/gh/cy-j/chenyu/css/bootstrap-grid.min.css">

修改code.php文件,实现功能

 • 文件路径
  usr/themes/Joe/core/core.php
 • 在最下方添加内容
//门前大路上,走过一群小伙伴,快来数一数:2,4,6,7,8……
function theAllViews()
{
  $db = Typecho_Db::get();
  $row = $db->fetchAll('SELECT SUM(VIEWS) FROM `typecho_contents`');
    echo number_format($row[0]['SUM(VIEWS)']);
}

Joe主题开启显示建站时间

主题"全局设置"内开启
l0au3r5w.png


本文参考:
罗小黑博客

评论 (0)

取消
只有登录/注册用户才可评论